Skip to main content

Ylabs koncept Wellcare® kan beskrivas som ”hälsa och välmående i ett vetenskapligt helhetsperspektiv”. Wellcare innefattar betydligt mer än sökandet efter det sjuka. Det handlar inte om sjukvård utan snarare om hur man förebygger ohälsa eller kommer tillbaka till det friska efter sjukdom. För den processen kan det ibland behövas hjälp med både kropp och själ.

Helhetssyn på...

Fysiologi och psykologi

För att leva upp till kundlöftet att må bättre i helhet utgör den psykofysiologiska interaktionen vår vetenskapliga spetskompetens. Helhetsansatsen genomsyrar Ylab bland annat genom den Wellnessanalys som varje kund genomför initialt. Analysen innefattar både fysisk och psykisk kartläggning, och fysiologi och psykologi betraktas som lika viktiga områden.

Välmående

Inom hälsopsykologi studerar man numera hur arbetsrelaterad stress förändrar människans fysiologi med utgångspunkt från ohälsa och sjukdom (Ogden, 2023). Vi på Ylab tar det ett steg längre med Wellcare® som beaktar båda riktningarna, det vill säga hur fysisk ohälsa påverkar det psykiska välmåendet och vice versa. Wellcare® tar även hänsyn till positiva egenskaper och tecken, som är lika viktiga som ohälsosymtom, destruktiva tankar och beteenden.

Teori och praktik

Ett ytterligare tecken på hur vi arbetar med helhetsperspektiv är vikten av teori som understöd till träningsupplägg och praktisk erfarenhet som understöd till teoretiska resonemang. För att behärska detta har samtliga coacher en omfattande högre utbildning och praktisk erfarenhet från idrott. Läs mer om våra coacher och deras bakgrund.